Cauta stire turism

  • Categorie


InfoTravelRomania platforma turism
Acasa - Stiri turism - HG pentru aprobarea normelor privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

HG pentru aprobarea normelor privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism

romana english italiana deutsch espanol francaise magyar rusa
Categorie: Ghizi turism
HG pentru aprobarea normelor privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Operatorii economici și orice alte persoane juridice legal constituite, care desfășoară activități de turism, au obligaţia să utilizeze ghizi de turism calificaţi corespunzător specificului activităţilor desfăşurate pentru toate acțiunile turistice organizate, atât în România, cât și în străinătate.

ART. 2
Ghidul de turism, în sensul prezentei hotărâri, este persoana calificată și/sau specializată care însoțește turiști/vizitatori individuali sau în grup, români sau străini, atât în țară cât și în străinătate, furnizând servicii organizatorice și informative referitoare la patrimoniul natural și antropic (material și imaterial) al destinațiilor vizitate, şi care asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a programului turistic.

ART. 3
Profesia de ghid de turism poate fi exercitată de cetăţenii români, cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, denumită în continuare U.E., al Spațiului Economic European, denumit în continuare S.E.E., sau al Confederației Elvețiene și de alți cetăţeni străini care au drept de muncă valabil pe teritoriul României, în vârstă de cel puţin 18 ani împliniţi.

ART. 4
Cetăţenii români pot exercita profesia de ghid de turism dacă posedă un ecuson de ghid de turism eliberat de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului:
a) în baza certificatului de calificare obţinut în urma absolvirii unui program de formare profesională de tip calificare organizat de un furnizor de formare profesională autorizat de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul formării profesionale a adulților, conform reglementărilor legale sau organizat în sistemului național de învățământ.
b) în baza certificatului de competențe profesionale pentru profesia/calificarea ghid de turism eliberat de un centru de evaluare și certificare de competențe profesionale autorizat de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul formării profesionale a adulților, cu condiția ca acesta să aibă toate competențele din standardul ocupațional în vigoare.

ART. 5
(1) Cetățenii UE/SEE/Confederației Elvețiene pot exercita profesia de ghid de turism în România:
a) temporar sau ocazional în baza notificării transmisă autorității publice centrale responsabilă în domeniul turismului, însoțită de documentele care dovedesc calificări profesionale obținute la instituţii autorizate din statele de provenienţă, sau în baza documentelor care atestă experienţa profesională, emise de statele de proveniență. Se va emite un ecuson pentru prestare temporară/ocazională a profesiei de ghid de turism valabil pe o perioadă de maximum un an.
b) pe perioada stabilirii acestora în România, cu condiția obținerii ecusonului de ghid de turism, în baza recunoașterii calificărilor profesionale și/sau a experienței profesionale obținute într-un stat membru UE/SEE/Confederației Elvețiane, completat/echivalat cu un certificat de competențe profesionale pentru profesia/calificarea ghid de turism eliberat în România de un centru de evaluare și certificare de competențe profesionale autorizat de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul formării profesionale a adulților, cu condiția ca acesta să aibă toate competențele din standardul ocupațional în vigoare, precum și a deținerii unui atestat/certificat/diploma privind cunoașterea limbii române, cel puțin nivel mediu.
(2) Cetățenii din alte state decât cele menționate la alin. (1) pot exercita profesia de ghid de turism în România dacă posedă ecuson de ghid de turism eliberat de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, în baza documentelor doveditoare ale calificărilor profesionale obţinute în România, a deținerii unui atestat/certificat/diploma privind cunoașterea limbii române, cel puțin nivel mediu, și a dreptului de muncă pe teritoriul României, pe durata valabilității acestuia.
(3) Cetățenii străini mentionați la alin. (1) lit. a) și cei care însoțesc grupurile de turiști/vizitatori străini pe teritoriul României vor utiliza obligatoriu ghizi de turism atestați de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, pentru serviciile informative referitoare la patrimoniul natural și antropic, material și imaterial, al destinațiilor vizitate.
ART. 6
Operatorii economici care utilizează pe teritoriul României ghizi străini, însoțitori ai grupurilor de turiști din alte țări, au obligația de a contracta ghizi de turism atestați de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului.

ART. 7
Categoriile de ghizi de turism utilizate în activitatea de turism din România sunt:
a) ghid de turism, care asigură asistenţă turistică pe teritoriul României turiștilor români, pentru care nu necesită specializare;
b) ghid de turism specializat, pentru anumite tipuri de activități turistice.

ART. 8
(1) Condiţiile şi criteriile privind selecţionarea și formarea profesională a ghizilor de turism sunt stabilite prin standardele ocupaționale.
(2) Condiţiile şi criteriile privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism se aprobă prin ordin al autorității publice centrale responsabilă în domeniul turismului.

ART. 9
Activitatea de ghid de turism poate fi exercitată de persoane fizice deținătoare de ecuson de ghid de turism în următoarele condiții:
a) pe cont propriu ca persoane fizice autorizate legal constituite, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi condițiilor și criteriilor menţionate la art. 8 alin. (2).
b) prin intermediul operatorilor economici și a altor persoane juridice legal constituite, cu activitate de turism, în baza unei forme legale de colaborare sau de muncă, după caz.

ART. 10
(1) Ghizii de turism, atât români cât și cei străini, au obligația să poarte la vedere ecusonul de ghid pe toată perioada însoțirii grupului.
(2) Obligațiile ghizilor de turism, atât români cât și străini, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

ART. 11
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
a) exercitarea profesiei de ghid de turism de către persoane care nu dețin ecuson valabil și/sau calificarea/specializare profesională care nu corespunde activității turistice desfăşurate;
b) utilizarea de către operatorii economici și/sau alte persoane juridice legal constituite, care desfășoară și organizează activități de turism a unor ghizi de turism care nu deţin ecusonul corespunzător activității turistice desfăşurate;
c) exercitarea profesiei de ghid de turism de către ghizii străini, însoțitori ai grupurilor de turiști provenind din afara României, fără a utiliza ghizi de turism atestați de autoritatea publică centrală din domeniul turismului;
d) utilizarea de către operatorii economici pe teritoriul României a ghizilor străini, însoțitori ai grupurilor de turiști din alte țări, fără a contracta ghizi de turism atestați de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului;
e) încălcarea prevederilor art.10 alin. (2), referitoare la respectarea obligațiilor ghizilor de turism.

ART. 12
Contravenţiile prevăzute la art. 11 se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 5000 lei la 10000 lei, faptele prevăzute la lit. a) și b);
b) cu amendă de la 3000 lei la 5000 lei, faptele prevăzute la lit. c) și d);
c) cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei, fapta prevăzută la lit. e).

ART. 13
(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorității publice centrale responsabilă în domeniul turismului şi al autorităţii administraţiei publice locale în aria sa de competență, conform prevederilor legale în vigoare.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 11 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul cu atribuții de control poate dispune retragerea ecusonului de ghid pentru încălcarea de mai mult de 3 ori într-un an a obligațiilor stabilite la art. 10 alin. (2).

ART. 14
(1) Ecusoanele de ghid de turism au o valabilitate de 10 ani de la data emiterii. Autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului va întocmi și publica pe site-ul propriu lista ghizilor autorizați în vederea informării turiștilor sau a altor persoane interesate.
(2) Ghizii de turism care au obținut atestatul și ecusonul înainte de data de 31 decembrie 2013 au obligația ca în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, să depună documentația pentru eliberarea unui nou ecuson de ghid de turism.
(3) Atestatele și ecusoanele obţinute de ghizii de turism după data de 01 ianuarie 2014 rămân valabile, cu condiția actualizării acestora în termen de 10 ani de la data emiterii, respectiv a ultimei actualizări.

ART. 15
(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului va emite ordinul pentru aprobarea condiţiile şi criteriile privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, prevăzut la art. 8, alin. (2).

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 140 din 21 martie 2001, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM – MINISTRU
Nicolae-Ionel CIUCĂ

Anexa
Obligațiile ghidului de turism
1. Activitatea ghidului de turism pe teritoriul României se face cu respectarea unui cod de conduită bazat pe următoarele reguli fundamentale: onestitate, integritate, calitate și respect.
2. Obligațiile tehnice și logistice ale ghidului de turism sunt următoarele:
a) să poarte ecusonul de ghid de turism în timpul desfăşurării activităţii, pe care să-l prezinte la cererea persoanelor împuternicite să-i controleze activitatea;
b) să cunoască temeinic, din punct de vedere tehnic, traseele de vizitat;
c) să cunoască tehnicile de orientare în teren și pe hartă;
d) să se informeze în prealabil și să evalueze, în măsura posibilităților, toate aspectele specifice legate de documentația necesară și condițiile specifice ale destinației și ale traseului de parcurs (condiții meteo, condiții generale de călătorie, aspecte ale securității, aspecte ale siguranței sanitare, documentație necesară, condiții pentru călătoria minorilor, asigurări de călătorie, măsuri legate de respectul comunităților locale);
e) să se informeze în prealabil și să evalueze, în măsura posibilităților, toate aspectele specifice legate de acțiunea turistică și de participanții la aceasta (nivelul de pregătire și nevoile turiștilor, structura, în cazul grupurilor de turiști, traseul şi activităţile acțiunii turistice, mijloacele de transport utilizate, prestatorii şi colaboratorii, etc.);
f) în cazul în care acțiunea este comandată printr-o agenție de turism, să gestioneze relația de colaborare cu agenția de turism și toate aspectelor tehnice derivate din aceasta: preluarea dosarului acțiunii, predarea raportului de ghid, a feedback-urilor turiștilor și a deconturilor la termen și acolo unde este cazul; să propună îmbunătățiri ale programelor turistice, în cadrul raportului de ghid, în funcţie de sugestiile turiștilor și/sau de observațiile personale;
g) să gestioneze traseul, pentru fiecare activitate în parte, din punctul de vedere al timpului și al duratelor necesare: prezentarea în avans la locurile de plecare/întâlnire, durate de vizitare, durate ale pauzelor pentru masă, necesități, timp liber, odihnă, durate ale discursului de ghid, corespondența cu programele de vizitare ale obiectivelor turistice și ale altor entități de interes pentru turiști, etc.
h) să se informeze în prealabil asupra partenerilor și furnizorilor de servicii de pe parcursul turului și să gestioneze relațiile funcționale cu aceștia în timpul călătoriei, asigurându-se că serviciile de: transport, cazare, masă, activitate de ghid specializat, etc. sunt rezervate în conformitate de programul turistic;
i) să respecte programul turistic comandat și achitat, inclusiv a duratei acestuia, cu respectarea măsurilor de siguranță și fără să se depășescă cerințele programului care ar putea genera suprasolicitări fizice sau psihice;
j) să direcționeze și să gestioneze cursul evenimentelor pe parcursul acțiunii turistice desfășurate;
k) să gestioneze corect cheltuielile (taxe la diverse obiective turistice) și mijloacele de plată încredințate;
l) să evalueze acțiunea turistică desfășurată;
m) să comunice în luarea deciziilor cu organizatorul acțiunii turistice, cu însoțitorul grupului, cu asistența turistică sau cu alte entități direct implicate în acțiunea turistică, luând în considerare faptul că întreaga responsabilitate a serviciilor prestate de terți pe parcursul programului achiziționat de către turiști, o are agenția de turism care a comercializat aceste servicii;
n) să ofere sprijin colegilor ghizi de turism, atunci când aceștia se găsesc în situații dificile, în limita posibilităților și fără a neglija activitatea proprie;
o) să sesizeze orice neregularități întâlnite pe parcursul acțiunii turistice și care ar putea contraveni legislației în vigoare la destinație (ghizi neatestați, neconformitatea normelor de clasificare, sfidarea regulilor impuse de lege sau sfidarea normelor și regulilor locale, etc.);
p) să informeze cu privire la regulile de conduită turistică, să acționeze verbal în cazul nerespectării acestora sau să acționeze în scris informând organele competente cu privire la nerespectarea acestora de către turiști sau de către colaboratorii implicați în desfășurarea acțiunii turistice;
q) să comunice, în mod cât mai operativ, organizatorului și/sau turiștilor direcți, a situaţiilor în care, din motive de sănătate sau din alte cauze deosebite, este nevoit să renunțe la activitatea contractată și/sau să-şi întrerupă activitatea, contribuind, pe cât posibil la stabilirea modalității de preluare a acţiunii de către alt ghid şi/sau de continuare, în bune condiţii, a derulării programului turistic;
r) să aibă o ținută decentă și un aspect îngrijit, în conformitate de tipologia activității de ghid de turism, cu specializarea sa și cu exigențele profesiei;
s) în cazul în care intervin atribuții suplimentare pentru ghidul de turism, acestea sunt prezentate din timp acestuia și vor fi stabilite și acceptate de comun accord cu organizatorul acțiunilor turistice și în conformitate cu legislația în vigoare.
3. Obligațiile referitoare la informarea turiștilor sunt următoarele:
a) să informeze asupra programului exact al acțiunii turistice, obiectivele care urmează a fi vizitate, locurile destinate pentru cazare și masă, obligațiile care revin participanților și programul zilnic, insistând asupra regulilor ce urmează a fi respectate și asupra urmărilor care decurg din nerespectarea acestora;
b) să informeze în mod profesionist, competent, corect și nepărtinitor asupra destinațiilor și asupra comunităților vizitate;
c) să prezinte obiectivele de interes turistic într-un mod documentat și atractiv;
d) să ofere informații suplimentare dacă acestea sunt solicitate de către turiști pe parcursul acțiunii turistice;
e) să stăpânească cunoștințe dintr-o largă paletă informativă și pe multiple planuri, în funcție de tipologia activității și/sau de specializarea ghidului de turism;
f) să motiveze permanent turiștii, prin informații atractive și relevante, precum și prin activitățile organizatorice, cu scopul menținerii unui nivel ridicat al atenției, implicării și participării turiștilor pe durata acțiunii turistice;
g) să traducă și să interpreteze, în scopul depășirii barierei lingvistice, atunci când acest lucru este necesar;
h) să recomande posibile prestaţii suplimentare de care turiștii ar putea beneficia precum și potențiale excursii opționale, evenimente ori alte activități de interes, însă de comun acord și în scris (cu clauze clare, la vedere și transparente), atunci când acțiunea turistică este contractată cu o agenție de turism;
i) să cunoască și să respecte regulile și legile de conservare a valorilor de patrimoniu natural și antropic (material și imaterial), și să facă apel la atenție și grijă față de obiectivele vizitate;
j) să evite discuțiile care prejudiciază imaginea României.

4. Obligațiile referitoare la organizarea turiștilor sunt următoarele:
a) să asigure bunul mers al acțiunii turistice de la întâmpinarea turistului și până la încheierea programului și a însoțirii turiștilor;
b) să se concentreze pe buna gestionare a activității pe parcursul acțiunii turistice achitate de către turiști (cazare, masă, odihnă, agrement, activitate de ghid local, etc.);
c) să informeze turistul asupra detaliilor tehnice ale traseului (durată, dificultate, opriri, pauze, etc.);
d) să călăuzească, să îndrume și să orienteze turiștii pe parcursul acțiunii turistice;
e) să informeze turistul asupra ținutei și/sau a echipamentului specifice necesar, atunci când și acolo unde condițiile locale impun acest lucru, în scopul parcurgerii traseului în condiții de siguranță și respect pentru comunitățile locale și pentru obiectivele vizitate;
f) să mențină o atmosferă plăcută pe parcursul activității turistice cu scopul de a crea o legatură între turiști și comunitățile vizitate;
g) să integreze turiștii și să apeleze la aspectul participativ al acestora la acțiunea turistică colectivă;
h) să informeze turiștii asupra responsabilităților lor directe în ceea ce privește aspectele legate de siguranța fizica și a obiectelor personale (furt, pierdere, accidente, daune diverse produse de turist etc);
i) să verifice periodic prezența tuturor participanților la tur;
j) să monitorizeze participarea la activitatea turistică și gradul de mulțumire a turiștilor, în vederea adaptării și chiar modificării acesteia în raport cu nevoile turiștilor, însă în limitele prestabilite ale programului turistic achiziționat;
k) să informeze turiștii, la începerea călătoriei și acolo unde situația o cere, asupra tuturor aspectelor tehnice specifice legate de documentația necesară și de condițiile specifice ale destinației (condiții meteo, aspecte ale securității, documentație necesară, condiții pentru călătoria minorilor, asigurări de călătorie, date de contact ale ghidului, unităților de cazare, etc.);
l) să acționeze neconflictual, cu amabilitate și cu răbdare în toate contextele organizatorice și informative, în vederea construirii încrederii reciproce și a reușitei acțiunii turistice.

5. Obligațiile referitoare la gestionarea problemelor, reclamațiilor și a situațiilor dificile sunt următoarele:
a) să prevină posibilele probleme și situații neplăcute prin pregătirea tehnică a traseului și prin informarea corectă și la timp a turiștilor și a partenerilor implicați;
b) să soluționeze operativ problemele și să gestioneze conflictele pe parcursul acțiunii turistice, inclusiv prin înștiințarea organelor competente (poliție locală, jandarmerie) în cazul în care ghidul de turism nu poate gestiona situația/conflictul creat/turistul/turiștii sau terțe părți care afectează bunul mers sau integritatea acțiunii turistice și/sau a ghidului și a turiștilor acestuia;
c) să își ofere concursul în vederea informării turistului asupra căilor de urmat în vederea soluționării problemelor legate de situații precum: pierderea documentelor de identitate, a valorilor personale ale turistului.
d) să soluționeze operativ și ferm reclamațiile care se referă la activitatea proprie, repectiv să comunice operativ și ferm înspre soluționare către furnizorii de servicii a reclamațiilor derivate din alte probleme, independente de activitatea ghidului de turism.

Data stire: 22 noiembrie 2022
Categorie: Ghizi turism
Autor: InfoTravelRomania
Sursa: Ministerul Turismului

Comentarii despre pagina:

Christian Tour vacante

Forumul Ghizilor 2023

transfer aeroport Bucuresti Brasov Constanta

Hotel Elexus 4* Predeal